Honda Civic "EG" Hatch K24 Swap e Take 50 1998 Honda Civic Tire Size Aw9t. . Tag : 50 1998 Honda Civic Tire Size Aw9t. Honda Civic "EG" Hatch K24 […]